چهارشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۵

مطابقت نام دیو پولادوند با آشوربانیپال

تصور میکنم نام دیو پولادوند شاهنامه که متحد افراسیاب تورانی و حریف رستم است، یادگار بخش آخر نام آشوربانیپال (خدای آشور فرزندی داده است) یعنی پال است که در فارسی این نام در کلّ ترجمه و تصحیف به دیو پولاوند/پولادوند شده است. چون هسته تاریخی اسطوره هفتخوان رستم و آزادی کیکاوس از دست دیوان در آمل مازندران به عهد او (آشوربانیپال متحد پارتاتوای سکایی/تورانی) بر میگردد. او شانابوشو رئیس رئیسان را با سپاهی برای گفتگو با خشثریتی پادشاه ماد (کیکاوس) به شهر آمول فرستاد و این سپاه به دست آماردان و مادها تارومار شدند و ماد مستقل گشت. گمان میکنم رستم اهل خود کاسپیانه (=سگیستان) بوده است که بعدا با سگیستان عهد اشکانی (سیستان) مشتبه شده است. دیوان مازندران و دیوان دژ بهمن همان آشوریان بودند که حکومتشان توسط کیاخسار (کیخسرو، هوخشتره) منقرض شد. لذا به نظر می رسد ظاهر نام آشوربانی- پال در فارسی دیو نگهبانی شده با پولاد= دیو پولادوند درک گردیده است.

هیچ نظری موجود نیست: