چهارشنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۵

معنی احتمالی پل دختر و قلعۀ دختر

نظر به اینکه اینها پلها و دژ های سخت استوار و غالباً تاقدار بوده اند، لذا واژۀ دختر در اینجا می تواند از کلمات ایرانی دَک/تاک (دوک، ستون سرسخت یا تاق) و دار (دارنده) یا تار (تر، نگهدارنده) اخذ شده باشد.
दुःख duHkha adj. difficult. तार tAra adj. protector

هیچ نظری موجود نیست: