سه‌شنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۵

مطابقت ثریته و زال (پیر)

نام ثریته (پناه دهنده) پدر کرساسپَ (در هم شکننده ستمگران) به صورت زریته (پیر) با زال (پیر) پدر رستم (روتستهم، ریشه کن کننده ستمگران) یکی است. به نظر می رسد در این رابطه نام قهرمان بابلی گیل گامش ("پیر مرد هنوز جوان است") مد نظر قرار گرفته است؛ چون نام خانوادگی مشترک اوستایی و شاهنامه ای ثریته و زال یعنی سامَ در سانسکریت معنی "آنکه همواره در همان حال است" را می دهد.

هیچ نظری موجود نیست: