دوشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۵

معنی نامهای سه قصبه و شهر مجاور همِ تشار و تویله و نوسود

تَشار در شکل تَو-شار به معنی دارندۀ عمارت عالی سترگ است. تَو-ویله را به همین صورت میشود دارندۀ چشمه نیرومند معنی نمود. نوسود را هم میشود ناف و مرکز سود معنی کرد.

هیچ نظری موجود نیست: