جمعه، شهریور ۲۴، ۱۳۹۶

پسوند مکانی جیق در نام روستاهای آذربایجان به معنی جایگاه است

به نظر می رسد اصل پسوند جیگ (جیق) که به سهو با کلمه جوق ترکی مشتبه شده است، واژۀ جیو-اک پهلوی به معنی جا است که در سنسکریت به صورت جیوَ به معانی زندگی و محل زندگی محفوظ است و آن طبق قاعده قابل تبدیل بودن "و" به "گ" می توانست به صورت جیگ در آید. جزء اول ترکیب نامهای جغرافیایی دارای پسوند جیگ (جیق) نیز کلمات ایرانی هستند: مغانجیق (جایگاه مغان)، اسپانجیق (جایگاه اسپان)، کهجیق (کهس-جیگ، جایگاه کاریز)، کاراجیق (جایگاه جنگجویان) و غیره.

هیچ نظری موجود نیست: