شنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۹۶

ریشۀ اوستایی واژۀ میهمان

احتمال زیاد دارد میهمان بر گرفته از واژۀ اوستایی مَئِثمَن (پیوند بستگی و هماوندی، همراهی) بوده باشد. یعنی کسی که به اهل خانه پیوسته و با آنها همراه شده است.

هیچ نظری موجود نیست: