دوشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۹۶

معنی محتمل قلعه دختر

احتمال زیاد دارد قلعه دختر به معنی دژ نظامی محل پناه گرفتن مردم به هنگام حمله های ناگهانی خارجی بوده است:
दुःख n. duHkha distress, त्र adj. tra protecting.
واژه های اوستایی معادل آنها هم به صورت دَهاکه (گَزیدن، رنج دادن) و تَر (دفاع کردن) موجود است. این موضوع که واژۀ دختر به عنوان صفت برخی پل های قدیمی نیز به کار رفته است نشانگر همین معنی رهاننده (تَر) از درد و رنج (دُخ) است که مفهومی نظیر جُد بیش (دور دارنده رنج و اندوه) دارد. به نظر می رسد از خود واژۀ دختر (فرزند مؤنث) در زبان فارسی نیز همین معنی رنج زدا و دور دارنده غم اراده می شده است.

هیچ نظری موجود نیست: