دوشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۹۶

معنی نام قصبۀ هشتگرد

نظر به اینکه اراضی شهرک هشتگرد کرج به فشند (فشوونت، دارای خوشبختی) معروف است و تصور میرود قصبه هشتگرد پیشتر بدین نام خوانده میشده است، لذا نام هشتگرد در اساس وهشتگرد (دژ بهشتی) بوده است.
بهشت (وهشت، وهیشت) به صورت اسم عام و خاص هم بکار می رفته است. در این حالت می توانست ترکیب وه (خوب) و ایشتی (دارایی و ثروت) گرفته شود. نام اردیبشت را ترکیب اردی به معنی راستی و صفت عالی وهیشت (بهترین) گرفته اند ولی می توان آنرا هم به معنی ارد/ارث (سود و بهره و فراوانی) و ایشتی (دارایی و ثروت) گرفت. حتی نام فرشته اشَ وهیشت را هم می توان بدین معنی منظور داشت.: اشَ (فراوانی و فراخی) وهیشت (دارای ثروت خوب). تصور میکنم مفهوم ثروت خوب برای بهشت بر بهترین راستی آن ارجحیت دارد. چون در اینجا صحبت از مکان ثروتمند ایده آل است نه بهترین راستی. واژۀ ایشتی را استاد پورداود در یادداشتهای گاثاها به معنی ثروت و دارایی آورده است.

هیچ نظری موجود نیست: