چهارشنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۹۴

معنی نام اوکسیان (بختیاری های باستانی)

نام بختیاری های باستان یعنی اوکسیان را که از وخش به معنی بالیدن و بزرگ شدن و خوشبختی میگیرند. وخش به معنی بالیدن و پیشرفت خوشبختی با کلمه سانسکریتی پکتی و بخت فارسی همخوانی دارد:
در این جا نام اوکسیان پشتیبان و یاور پیدایی نام مترادفش بختیار است. احتمال دارد، نام اوکسیان در اساس اَو-غوچیان (یاوران بزکوهی) بوده باشد که یونانیان غ و چ آن را به ک و س تبدیل کرده اند. چون بخته در کُردی به معنی قوچ (قوچ اهلی و بزکوهی و قوچ وحشی) است. از این جا این تصور پیش می آید که اینان از سکاها (دارندگان توتم برکوهی) بوده اند چون در یشتها و کتاب ائوگمدئچا از تورانیان دانو در کنار رود زیر زمینی (رود کاریزها، کارون) سخن به میان آمده است. دانو در سانسکریت به معنی پیشکشی و هدیه است. شاید اشاره به هدیه هایی باشد که اینان از دولت هخامنشی می گرفته اند. مورخین یونانی گفته اند که مردم اوکسی (وخشی، یعنی دارنده خوشبختی) انعام و هدایایی میگرفتند تا منطقه را آرام نگهدارند. این موضوع به وضوح پای لفظ وخش (خوشبختی) و بخت (بهره) را در رابطه با نام اوکسیان و بختیاری به میان می کشد.

هیچ نظری موجود نیست: