جمعه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۴

معنی نام قوم هزاره/آزره

نظر به ترادف واژه ایرانی هیئت اصلی نام هزاره ها یعنی آزره ها (آذره ها) با منغول یعنی آتش جاودانی می توان آذره/آزره را ترجمه ایرانی نام منغول/مغول شمرد و آزره ها را از اعقاب منغولان (مغولان) دانست.
چه بارتولد که به سهو نام هزاره را از کلمه هزار فارسی آورده و آن را اشاره به کثرت ایشان در سپاه مغول می داند، به درستی میگوید "گروهی از ایشان در عهد بابر هنوز به زبان مغولی تکلم میکردند و تصور میکند اصطلاح هزاره (سپاه هزار نفری) در نزد مغولان مرسوم نبوده است و آن ها از سوی ایرانی زبانان بدین نام مسمی گردیده اند." ولی خود این مردم خود را در اصل آذره/آزره می نامند که مترادف منغول است نه هزاره که بارتولد به سهو آن را هیئت اساسی نام این مردم تصور کرده است.
بنابراین اصل نام هزاره جات، آذره جاوِت بوده است یعنی آتش جاودانی که ترجمه فارسی دقیق واژۀ منغول است.

هیچ نظری موجود نیست: