دوشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۴

معنی فرهاد

فرهاد به صورت فرهات/پرهات در سانس‍کریت و اوستایی به دو معنی متفاوت بسیار دانا و قطعه قطعه کننده آمده است. معنی دومی در مورد فرمانروایان جنگاور فرهاد نام اشکانی و فرهاد غارکنِ قطعه قطعه کَننده سنگهای کوه مناسب می افتد.

هیچ نظری موجود نیست: