سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۹۴

معنی دوزدوزان و داشاتان

احمد ک‍سروی در کتاب کاروند به درستی اشاره می کند که «پسوند دوز در برخی نامهای جغرافیایی آذربایجان به معنی دژ است». بنابراین دوز دوزان را میشود دژ دژها یعنی دژ با شک‍وه معنی ک‍رد. یعنی این جا یکی از رویین دژهای (= دژهای با شکوه) آذربایجان بوده است. به نظر می رسد این دژ در محل تپه باستانی پیردیک‍ی واقع بوده است.
به نظر می رسد دوز دوزان در اصل دووز دَئزان بوده است یعنی محل منسوب به دژ دفاعی چه نام پیردیک را هم میشود به شکل پئورو-دهک/دایک به معنی بسیار نگهداری و پشتیبانی کننده گرفت. نام قلعه ضحاکهای آذربایجان می تواند در اصل صورتی از همین جزء دَهَک/ذَهک (قلعه محافظتی) بوده باشد.
در این رابطه نام قصبه داشاتان مراغه (به ظاهر به ترکی محل سنگ اندازی) را نیز می توان در اصل ایرانی آن به معنی محل دژ (دِشَ-تان) گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: