پنجشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۴

تادی روتا و سانگی بوتی نامهای قدیمی ابهر و تاکستان

نظر به اینکه هر دوی نامهای تادی روتا و ابهر را میشود به صورت تاتی-روتا و آپ-هَر به ترتیب به معنی دارای رود دائمی و آب همواره جاری معنی نمود، لذا می توان آنها را نامهای متفاوت یک شهر شمرد. قبلا به سهو تادی روتا را با سهرورد (سور-ورتَ= دارای دژ گرداگرد نیرومند) سنجیده بودم. نام سانگی بوتی به صورت شینگهه بوته به معنی محل بوته (تاک) به وضوح یادآور تاکستان است. سانگی بوتی دیگر که در سمت شمال دریاچه ارومیه بوده است همان مرند (مُورَ-ونت= محل دارای درختان انگور) بوده است.
نام سیادهُن/سیاه دوئون قدیمی تاکستان نیز می تواند در این رابطه باشد، چون اگر ریشه نام سیا دوهُن /سیاه دوئون (نام قدیمی تاکستان) را سوادو-اون سانسکریت به معنی محل منسوب به انگور بگیریم راه درستی رفته ایم.

هیچ نظری موجود نیست: