چهارشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۴

نظری به چهار نام اساطیری مالوق و ماسوخ و تارس و تافیل اعراب

به نظر میرسد چهار نام اساطیری مالوق و ماسوخ و تارس و تافیل در روایات اعراب که در روایات گاهی نامشان با جابلقا (ژاپن) و جابلسا (چین) و یأجوج (یوئه چی چه، یوئه چژی، یوئه چی کوچک) و مأجوج (مه یوئه چی=یوئه چی بزرگ، تخار) همراه میشود، مربوط به آفریقا و شمال دریای سیاه بوده باشند: چون مالوق (دوندگان متملق) و ماسوخ (مسخ شده ها) که از سوی مردمان ش‍کار و خورده میشوند یاد آور شامپانزه ها و میمونهای افریقا در غرب عربستان هستند. دو نام دیگر متعلق به سمت شمال دریای سیاه بوده اند چه نامهای تارس با تائوریس (تائور) شمال دریای سیاه و تافیل با تاویر باستانی (در سمت شمال غربی اوکراین) یکی می نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: