دوشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۴

معنی واژۀ پهلوی کریشک/کُروشک

در سانسکریت کلمه شَسَ نام مشترک بزکوهی و آهو و خرگوش و نیز به معنی موجود منسوب به علفزار و چمن است لذا احتمال بسیار دارد که کروشک کُردی نیز که دوستمان ارکان حیاتی بدان اشاره نمودند، به معنی خرگوش نیز چنین حالت عام و فراگیری داشته است. چون کرشی در سانسکریت به معنی صحرا و کشتزار است پس کرشیکَ/کروشکَ میشود موجود صحرایی به خصوص بزکوهی (در کتابهای پهلوی) و خرگوش (در کُردی). چنانکه اشاره شد واژۀ سانسکریتی شَسَ را هم در اساس می توان موجود متعلق به علفزار و صحرا معنی نمود.

هیچ نظری موجود نیست: