دوشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۴

معنی هرسم و هرسین

اگر چنان‍که گفته میشود هرسم جای هوسم قدیمی بوده باشد، پس هر در هرسم همان هیر (ثروت) پهلوی است چون هو اوستایی هم به معنی دارایی است. پس هرسم (هیر- زم) و هوسم (هو- زم) به معنی زمین غنی و ثروتمند هستند. نام هرسین (هیر- سینه) هم می تواند به معنی دامنه ثروتمند یا زمین ثروتمند (هیر-شین) بوده باشد. اما اگر از مات تارلوگاله کتیبه های آشوری یعنی کشور خروسان همان هرسین (در هیئت خروس شَیَن/هروس-شَیَن) منظور بوده باشد. در این صورت هرسین در اصل به معنی محل خروسان بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: