سه‌شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۹۴

مطابقت گاسپریتیان منابع قدیم یونانی با گاردمانهای خبر موسی خورنی

نظر به محل مشترک دارندگان این نامها که در بین آلبانها و گرجی ها می زیسته اند می توان آنها را به صورت گاس-پروثیان و گرتَ-مان در زبانهای هندوایرانی قدیم به معنی مردم محل غارها و غارنشینان گرفته و این دو مردم برهه های زمانی متفاوت را قوم واحدی به شمار آورد.

هیچ نظری موجود نیست: