یکشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۹۴

ریشه واژۀ هامون

Tara Ho
دوستان کسی از ریشۀ کلمۀ "هامون" اطلاع دارد؟
Javad Mofrad
جزء هام همان هم است که در همواری (هامواری، دارندگی هم سطحی) وجود دارد. پس هامون هم به معنی سرزمین مسطح است. لذا پسوند اون را میشود پسوند نسبت یا تلخیص پسوند دارندگی ونت/وند شمرد. اما اونَ در اوستایی به معنی تهی شده و در سانسکریت به معنی پست و کوتاه آمده است. براین اساس هامون به معنی همواری پست و خالی [از بلندی] است.

هیچ نظری موجود نیست: