پنجشنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۹۴

معنی آبسکون

تصور میکنم آبسکون در اصل آپَ-سکَرن Apa-skarn اوستایی بوده است یعنی جای گرد و چنبره شده در آب (جزیره): علی القاعده حرف "ر" ساکن آن در ترکیب افتاده و حرف "آَ" قبل از آن به "اُ" تبدیل شده است. چون نام ترکی آشیرآدا (جزیره پناهگاهی) و نامهای فارسی میانکالا (قلعه میان [آب]) و نیمردان (محل دارای خمیدگی [در آب]= جزیره) گواه آن هستند.
بعدا به این نظر رسیدم:
به نظر می رسد آبسکون در اصل آپ-کوست-ون/آب-خوست-ون پهلوی بوده است یعنی محل جدا شده توسط آب (جزیره). چون نام دیگر آنجا یعنی آشوراده در هیئت اَفش/اَوش-اور-دا= محل نگهبانی شونده توسط آب نیز به همین معنی است و نامهای فارسی ناحیه آن یعنی میانکالا (قلعه میان [آب]) و نیمردان (نیام-ور-دان= محل پناهگاهی محافظت شده) هم اشاره بدین معنی دارند.
همین نامهای آبسکون (آبکوست/آبخوست) و آو-سورا-دا (در معنی محل محافظتی جدا شده توسط آبها[ی گسترده] یا محل جدا شده توسط برش آب) می توانند اشاره به هیئت گم شده اوستایی و پارسی باستانی جزیره داشته باشند. نام شبه جزیره آبشوران نیز گواه درستی وجه اشتقاق فوق است.

هیچ نظری موجود نیست: