شنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۹۴

ریشۀ سانسکریتی محتمل نامهای ماد و کادوسی و زازا (سکا)

با توجه به این کلمات سانسکریتی نامهای ماد و کادوسی (کساتو-اوسی= بز سریع و نیرومند) و زازا (سکا) به معنی بز و بزکوهی بوده اند. لذا احتمال دارد خواب دانیال مبنی بر غلبه بُز یک شاخ بر قوچ وحشی غلبه مادها بر سکاها بوده است نه غلبه اسکندر بر پارسها و نام قبیله بوسین (بُزین) از قبایل ماد به معنی منسوبین به بز نام خود مادها بوده است.
.मेध्य medhya.m. goat. केशट kezaTa.m. goat. शश zaza.m. antelope
نام کادوسی/ کاتوزی به صورت اوستایی کا-دو-ایزی به معنی پرستنده بز تندپای (بزکوهی) است. نظیر کا-سپی که معنی سگپرست را میدهد. نام زازا/زازاک (منسوبین به بزکوهی) می تواند از ترجمه نام کیمِری (کای-مَرو = پرستندۀ بزکوهی) عاید شده باشد. نام لولو-بی به صورت سانسکریتی رورو-بی معنی بزکوهی پرور/بزپرور را می دهد و نام ساگارتی نیز به صورت سانسکریتی چهاگرَثه به معنی بهره مند از بز است و این می رساند که لولوبیها همان مادها/میتانی ها/ساگارتی ها بوده اند.

هیچ نظری موجود نیست: