پنجشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۹۴

معنی محتمل سانسکریتی بقیه نامهای پادشاهان کوتی

اریدو-پیزیر به شکل ایریتا-پوجارها یعنی فرستاده محترم. هیئت انریدا-پیزیر به شکل آنریتا-پوجارها یعنی زادۀ محترم. دوگا به شکل دوگها یعنی با برکت. ایلو-آن یعنی گرزدار. سیلولو-مش (به شکل سلیلا-مش، سیلاب بزرگ). آپیلکین به شکل ها-پهالاکین یعنی دارنده تخت [شاهی]. نیبیا یعنی میانی و مرکزی.

هیچ نظری موجود نیست: