چهارشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۹۴

معنی نام محله اشرافی قدیمی ششگیلان در تبریز

تصور میکنم نام شش-گیه-لان به معنی محل شش باغ و بیشه بوده است. چون نام منطقه گیلان را هم می توان محل درخت زاری و جنگلی گرفت.
اگر نام بومیان کهن شرق آذربایجان یعنی کوتی را به معنی سانسکریتی آن درخت یا به معنی سکایی آن سگ بگیریم آن وقت نام ایشان قابل تطبیق با داریتیان (درخت پرستان)، گیل ها (منسوبین به درخت) یا کاسپیان (سگپرستان) خواهد بود. ولی به احتمال زیاد کادوسیان به غیر از کوتیان بوده اند و موجب ایرانی زبان شدن و جابجا شدن کوتیان گردیده اند. نام کادوسی به شکل کادژی در اساطیر گرجی در رابطه با بزان کوهی و سگبالدار است.

هیچ نظری موجود نیست: