دوشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۹۴

معنی نامهای چچن و اینگوش

نام اینگوش و اینگوشتیایی را به زبانهای قفقازی به معنی ساکنان بومی قصبه ها (اهل محل) گرفته اند. ولی در مورد چچن تنها به ارتباط نام آنها با شاشان قفقازی اشاره نموده اند که در زبان سانسکریتی به معنی منسوبین به بزکوهی است. لذا خود نام چچن با واژۀ آذری چچی (بز) مربوط می نماید. چون نام دیگر ایشان یعنی میچ قیچ کوهستانی به صورت ترکی و چچنی میخ قیچ/موک قیچ کوهستانی به معنی دشنه پای کوهستانی معادل پازن کوهستانی (بزکوهی) زبان فارسی است. ولی بیشتر محتمل است میچ قیچ در اصل مینجه/میجه یا مایو-چ- کاشتهه/کاشثه سانسکریت به معنی بزکوهی اخذ شده باشد. (تبدیل ج و ش-ث به چ خصوصا در زبانهای ایرانی اتفاق می افتد). لذا به نظر می رسد از مردم مایوتی قفقاز شمالی منابع کهن یونانی همین مردم اراده شده باشند چه مایو-تی در سانسکریت به معنی منسوبین به بزکوهی معنی می دهد. این توتم کهن ایشان نژاد چچن ها را متعلق به سکاها (یعنی دارندگان توتم بزکوهی) نشان میدهد که در اینجا در سلک ملل قفقازی در آمده اند. جالب است که واژۀ تور هم در قفقاز نام نوعی بزکوهی اهلی شده است.

هیچ نظری موجود نیست: