دوشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۹۴

معنی نام مردم لزگی و لاز

نام مردم لزگی با توجه به واژه لیچگاه چچنی به معنی مخفی و سرّی و راز-گیَ زبانهای ایرانی یعنی مخفی زندگی کننده به معنی مخفی در کوهستان به نظر می رسد. لَز و لَزگی به کُردی به چست و چالاک گفته میشود. قابل توجه است واژۀ راسکَ و راسَکَ که علی القاعده صورتی از لزگی هستند در زبانهای ژرمن و سانسکریت به ترتیب به معنی تند و تیز و نوعی رقص هستند. به ظاهر با توجه به درفش شان در زبان خودشان به معنی قوم عقاب دریایی درک شده است. در این رابطه نام مردم لاز با توجه به زبان لاتین به معنی مردم سرزمین گود به نظر می رسد.
حال تصور میکنم لاز لُری به معنی علامت و نشان بر پوست بدن نشانگر آن باشد که نام خالی بیان که در ظاهر به معنی خال دار باشندگان بوده است، در زبان مادی به لاز ترجمه شده بوده است. نام لاتینی سرزمین ایشان کانِتی (عصا، چماق) اشاره به اسلحه خالیبیان داشته است که مطابق هرودوت عبارت بوده است از دو چماق دراز که نوک آنها آهن نصب شده بود و ساقهای این مردم از پارچه سرخ رنگ پوشیده بود. نام خالیبیان در زبانهای هندوایرانی قدیم به معنی جنگاور بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: