سه‌شنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۹۶

معنی فارسی محتمل ناهار و ناشتایی و چاشت

ناهاری در معنی گرسنگی می تواند تلخیص نا آهاری (گرسنگی) بوده باشد. نام ناهار (در کنار شام پهلوی) به ظاهر به عنوان هنگام غذای روز (نهار) عربی به نظر می رسد. ولی نی در ناهار می تواند به معنی پایه ای و اساسی بوده باشد. بر این پایه ناهار به معنی وعده غذایی اساسی است که با نهار عربی (روز) تداخل کرده است. هیئت نو آن هم در نام نوبهار (معبد اصلی) به معنی اصلی و اساسی است:
.नय m. naya principle
با توجه به کلمات سنسکریتی نه (سبک و لاغر) و نینیه (درونی و داخلی) و نان چاشت (هنگام خورش میانی و مرکزی) که در افغانستان به ناهار (وعده غذایی اساسی) گفته میشود، اصل ناشتا (صبحانه)، نا-چاشتا (هنگام خورش سبک) به نظر می رسد. چاشت از چَش اوستایی به معنی چشیدن و خوردن آمده است. هیئت سنسکریتی شام، سایَم-ازنه (وعده غذایی شامگاهی) است:
.सायमशन n. sAyamazana evening meal
پسوند تصغیر چه و آش در فارسی حاکی از آن هستند که چاشت احتمالاً در اساس چنین ترکیبی داشته است:
छाय n. chAya (cha) little
आशित n. Ashita food

هیچ نظری موجود نیست: