جمعه، اسفند ۲۵، ۱۳۹۶

احتمال معرب بودن کلمۀ عطسه

نظر به واژۀ شنو-سه (سنو-سه، بسیار منبسط شدن) عطسه را می توان صورت معرّب ترکیب اَتی-سه (بسیار منبسط شدن) گرفت. سی (سه) اوستایی به معنی منبسط شدن است:
.स्नु m. snu summit [surface, height], tशय adj. zaya lying. अति indecl. ati very

هیچ نظری موجود نیست: