سه‌شنبه، فروردین ۰۷، ۱۳۹۷

معنی ماروت و هاروت

این نامها در اساس به معنی محافظ کشنده و جنگاور و محافظ دلپذیر و زیبا نامهایی بر ایزدان زگموک (جشن سال نو) و آکیتوِ (جشن جو و سبزیِ) بابلی یعنی مردوک و تموز بوده اند.
हार adj. hAra delightful , ऊत adj. Uta protected.
.मार adj. mAra killing, ऊत adj. Uta protected
بعداً جزء اوتَ به معنی بسته شده گرفته شده و ایشان را فرشتگان به بند کشیدۀ آویزان در چاه بابل به شمار آورده اند. اژدها با بدن مار همراه با سر نیزه بر روی پایۀ ستون نماد خدای مردوک و دستۀ گل و سبزی بر روی پایۀ ستون (بعداً سینی) نماد تموز بوده است. در رابطه با سمبل اژدها با بدن مار گفتنی است که آن همراه با نوشت افزار بر روی پایۀ ستون نماد خدای بابلی نبو (نامیده و اعلام کرده، نبی) است که میشود گفت که آن زرتشت بابلی (دارندۀ بشارت زرین بابلی) بوده است چه کیمیاگران قرون وسطی در اروپا این زرتشت را (نه زرتشت سپیتمان را) اژدها پرور معرفی کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: