یکشنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۹۷

مطابقت نام ضّحاک با آشّور (خدای ملی آشوریان)

ضحاک (خندان) ترجمه عربی نام آشّور (شاد و خندان) خدای ملی آشوریان است که با مردوک بابلی دارنده سمبل مار موشهوشو (افعی) معادل گرفته میشده است. حکومت ظالمانه هزار ساله ضحاک یادگار غارت هزار ساله ماد توسط سامیان بابلی و آشوری است. پایتخت اژی دهاک (ماروش) در اوستا بوری (بابل اکدیان و آشوریان) است.
Ashur: who is happy (فرهنگ نامهای تورات)
نام شاهنامه ای آشوربانیپال (خدای خندان فرزند داد) در شاهنامه به صورت فولاد غندی (پور-داد- خدای خندان) پادشاه دیوان مازندران (آشوریان) آمده است. مطابق پراشک محقق چک در آغاز حکومت آشوربانیپال سپاهی به رهبری رئیس رئیسان شانابوشو (گندرو اوستا= رئیس با شکوه) برای تسلیم خشثریتی (کیکاوس= پادشاه سرزمین چشمه) فرمانروای کاشان که به شهر آمول پناه برده بود، فرستاده شده و این سپاه در زیر حصار شهر آمول شکست خورد و ماد مستقل شد. مطابق شاهنامه فولاد غندی همچنان در مقام فرمانروای دیوان مازندران باقی ماند.
در رسالۀ پهلوی زند بهمن یشت، شهر دوان (موصل، کنار ویرانه های نینوا) مرکز آشوریان، مقر دیوان ذکر شده است. کیخسرو ویرانگر خانۀ دیوان (دژ بهمن، نینوا) همان کیاخسار (هوخشتره، خسرو شهر زور) است.

هیچ نظری موجود نیست: