پنجشنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۹۷

چرا استفاده از فرهنگ لغات سنسکریت در شناسایی ریشه لغات زبانهای ایرانی لازم می آید؟

لغت شناسان سنسکریت در هند ذخیره لغت این زبان را که از زبانهای اساسی هندوارپایی است و زبان آریائیان شاخه هند، حدود یک و نیم میلیون تا دو میلیون لغت می دانند. در حالی که دکتر بهرام فره وشی به نقل از استاد پورداود ذخیره لغات اوستایی و تفسیر پهلوی آنها را حدود صد و چهل و یک هزار لغت بر آورد کرده است. به فرض اگر تنها یک چهارم این لغات سنسکریت یعنی چهار صد هزار تا پانصد هزار لغت را لغت مشترک آریائیان هندوایرانی بگیریم این بیش از سه برابر حجم این لغات پهلوی و اوستایی بر جای مانده است.
Number Sanskrit, Avestan
1 éka - aèuua-
2 dvá - duua-
3 trí - θraii-
4 catúr - catur-
5 páñca panca
6 šaš - xšuuaš
7 saptá - hapta
8 aštá - ašta
9 náva - nauua
10 dása - dasa

هیچ نظری موجود نیست: