یکشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۹۷

ریشۀ کلمات شیر و شیره و شیرین

با توجه به کلمات سنسکریتی زیر، شیر و شیره به معنی مایع و منسوب به مایع و شیرین به معنی لذید و پر انرژی و آتشین می باشد:
क्षीर n. kSIra milky juice or sap of plants
सुरा f. surA [spirituous] liquor
सुरण n. suraNa delight
सुरण adj. suraNa joyous
सुरण n. suraNa joy
शूरण adj. shUraNa high-spirited
शूरण adj. shUraNa fiery
واژۀ شیر به عنوان نام حیوان درنده معروف به صورت شوره به معنی شجاع و متهور است:
.शुर m. shura lion, शूर adj. shUra daring. शुर adj. shura brave

هیچ نظری موجود نیست: