سه‌شنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۹۷

نامهای رئیس رئیسان آشوری شانابوشو و آشوربانیپال در اوستا و شاهنامه

نام شانابوشو تحت عنوان وی رئیس رئیسان در اوستا به صورت گندَ رِوَ (گندَ-رَئِوَ= رئیس با شکوه) و در شاهنامه به صورت دیو سفید (دیو-سفیتَ= سرور بزرگ) یاد شده است. این شخص بنا به یک کتیبه آشوری به صورت سؤال از هاتف، که پراشک شرقشناس چک بدان توجه کرده، در اوایل حکومت آشوربانیپال در رأس سپاهیان آشوری برای مذاکرات صلح و تسلیم خشثریتی (کیکاوس)- که از پیش اسرحدون از ناحیه کار کاشی (کاشان) به درون حصار شهر آمُل پناه برده بود- اعزام شد. ولی سپاه وی در آنجا از آترادات پیشوای آماردان (گرشاسب اوستا و رستم هفتخوان مازندران) شکست خورد و ماد مستقل شد:
गण्ड m. gaNDa chief. राय m. rAya king.
देव m. deva king, स्फीत adj. sphita big.
آشور (خندان) و آشوربانیپال (خدای خندان پسر داد) در شاهنامه تحت نامهای ضحاک (خندان) و پولاد غندی (پور-اد-خندی= ایزد خندان پسر داد، در مقام فرمانروای دیوان مازندران=آشوریان) و شاه همیران (شاه سرزمین ایزد خندان) یاد شده اند. جالب است که در شاهنامه گندروَ (کندرو، شانابوشو) نام وزیر ضحاک قید شده است:
स्मेर m. smera (hmera) laugh, smile.

هیچ نظری موجود نیست: