دوشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۹۷

معنی سه نام اوستایی خنه ثئیتی، گندروَ و پئیریکا

क्नथ्ति verb knathti { knath} hurt. (زخمی کننده)
गण्ड m. gaNDa chief, rauva (great). رئیس بزرگ
pairi-ka (خواهان بیگانه)
خنه ثئیتی (زخمی کننده) پری معبود و معشوق گرشاسب یاد آور مز-زن-دره (زن بزرگ درنده) الهۀ تپوریان زن سالاراست و گندروَ (رئیس بزرگ) لقب رئیس رئیسان آشوری شانابوشو بوده است که در عهد خشثریتی (کیکاوس) به شهر آمل مازندران لشکرکشی نموده و در آنجا از آترادات پیشوای آماردان (گرشاسب/ رستم هفتخوان مازندران) شکست خورده است. نام های برزو (والامقام) و سوسن جادوگرِ (پری سهل الوصول) و فرامرز(بسیار شادیبخش) در برزونامه هم یاد آور آترادات پیشوای آماردان (آذربرزین، گرشاسب، رستم) و مزندر (خنه ثئیتی پری) و اورواخشیه (بسیار شادیبخش، برادر گرشاسب) است.

هیچ نظری موجود نیست: