یکشنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۹۷

وجه اشتقاق واژۀ جلو (عنان)

اصل کلمۀ جلو به معنی عنان، از زبانهای هندوایرانی سمت ختن به نظر می رسد. فرهنگ معین هم ننوشته که ترکی است بلکه گفته ترکها آنرا جیلاو تلفظ می نمایند. اما در فرهنگ دهخدا آن لغتی ترکی به شمار رفته ولی نظر به کلمۀ سنسکریتی جالی- (گرفتن) در ترکی وام واژه است.
واژۀ گِرو هم به معنی آن چه منسوب به گرفته شده (رهن) است، از ریشه گرفتن به نظر می رسد.
.जालिक m. jAli-ka catcher, ग्राहक m. grAha-ka catcher, ग्राह adj. grAha catching

هیچ نظری موجود نیست: