یکشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۹۷

منشأ سامی کلمۀ سفر

گروهی اخیراً کلمۀ سفر عربی را با واژۀ ره سپردن فارسی مقایسه می کنند ولی کلمۀ اکدی-آسوری سَپَرّو (گاری) می تواند مأخذ کلمۀ عربی سفر بوده باشد:
saparru [GIŠ.GAG.LIŠ : , GIŠ.GAG.SILA3 : ]
[Transport → Surface]
a cart , a wagon , a wain

هیچ نظری موجود نیست: