یکشنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۹۷

ریشۀ سنسکریتی و لاتینی محتمل واژۀ اقتصاد

کلمۀ اَکتَ-ساتَ در سنسکریت معنی مشخصۀ ثروت می دهد. این مفهوم منطقی تر از معنی عربی آن یعنی قصد کردن به نظر می رسد:
अक्त adj. akta characterized. सात n. sAta wealth, riches.
معهذا با توجه به لغات لاتین آکتیه (آکتیو، عمل داد و ستد) و ساته (رسا، کافی) معنی اصلی اقتصاد عمل داد و ستد رسا و مقبول خواهد بود. یعنی اعراب لغت اقتصاد (میانه روی در معامله) را از زبان لاتین معرب کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: