پنجشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۹۶

مطابقت آرش اشکانی با وُلخش (بلاش)

نام آرش اشکانی (صورتی از اِرِخشَ اوستایی، بی آسیب) در شاهنامه از سوی دیگر تلخیصی از نام ولخش (بسیار نیرومند) به نظر می رسد. چون مطابق لغت نامۀ دهخدا حرف "و" گاه به الف بدل شود: کوس = کاس، فروغ = فراغ؛ و حرف "ل هم به «ر» تبدیل پذیرد: آلست = آرست، زولفین = زورفین، آلغده = آرغده، الوند = اروند، النگه =ارنگه، بدآغال = بداُغر:
چو نرسی و چون اورمزد بزرگ
چو آرش که بُد نامداری ستُرگ

هیچ نظری موجود نیست: