یکشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۶

احتمال ایرانی بودن نامهای ملکه سبا و بلقیس

اسطورۀ ملاقات سلیمان (مرد صلح) با ملکه سبا نشانگر ازدواج کوروش با ملکه آمیتی (آمیتیس، سنگهواک اوستا) است:
.सभा f. sabhA assembly
.समिति f. samiti (hamiti, Amiti) assembly
.सङ्घ m. saGgha (sa´ngha) assembly
از اینجا چنین نتیجه میشود نام اسلامی ملکه سبا یعنی بلقیس می تواند معرب از بُل-کَس فارسی (بُل-گَئِیثیه، منسوب به مردم گسترده، انجمنی) بوده باشد.
جالب است که خود نام قوم مادی مغان (ساگارتیان) نیز که آمیتیس (سنگهواک) ملکۀ آن بوده به معنی مردم انجمنی (سبا) بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: