شنبه، بهمن ۲۱، ۱۳۹۶

مطابقت ماهدشت (ماهیدشت) با مرعو-بیشتو و مَروش باستانی

آشوریان در سمت ماهیدشت، نام مرعوبیشتو و داریوش در کتیبه بیستون نام مَروش را ذکر کرده است. به خصوص هیئت مرعو-بیشتو از لحاظ صوتی به مایدشت شبیه است. احتمال دارد مرعو-بیشتو به معنی دشت درخشان و زیبا بوده باشد. در این صورت، هیئت ماهدشت با آن مرتبط است:
.मर्या f. maryA mark, भासते verb bhAsate { bhAs } be bright
نام ماروش هم به صورت ماری-اوش همین معنی جایگاه درخشان را می دهد.

هیچ نظری موجود نیست: