جمعه، بهمن ۱۳، ۱۳۹۶

معنی خرچنگ

کَر kar (ریشه کلمه کارد) در اوستایی به معنی بریدن و karikA در سنسکریت به معنی خراش و بریدگی است. بنابراین خرچنگ یعنی دارای چنگال بُرنده و خراشنده.
با توجه به هیئت سنسکریتی کرکۀ نام خرچنگ و ریشۀ ژرمنی سوئدی آن خَرا (skära) به معنی بریدن، خرچنگ به مفهوم ظاهری آن چنگ بزرگ نیست:
कर्क m. karka crab.
crab (n.1)
crustacean, Old English crabba, from a general Germanic root (compare Dutch krab, Old High German krebiz, German Krabbe, Old Norse krabbi "crab"), related to Low German krabben, Dutch krabelen "to scratch, claw," from PIE root *gerbh- "to scratch, carve" (see carve). The constellation name is attested in English from c. 1000; the Crab Nebula (1840), however, is in Taurus, the result of the supernova of 1054, and is so called for its shape. French crabe (13c.) is from Germanic, probably Old Norse.

هیچ نظری موجود نیست: