جمعه، بهمن ۱۳، ۱۳۹۶

علامت صلیب شکسته در نزد هندواروپائیان باستان

صلیب شکسته در مقام پیروزگر و سعادتمند کننده در کنار اسب خدایگانی نشانگر سوانتویت (دارندۀ وحی مقدس) ایزد سکایی-اسلاوی (آرپوکسائیس/اوروبای اسب سیمای عبریان) است که سمبلهایش اسب سفید و چرخ گردان چهار پر یا شش پر بوده است. نامهای اروپا (ایو-روپه، دارندۀ چرخ دارای گشتاور خوب) و آرپوکسائیس (پادشاه سرزمین چرخ) و تهمورث/تخموروپه (پهلوان سرزمین ارابه) متعلق به وی به نظر می رسند.

هیچ نظری موجود نیست: