سه‌شنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۹۶

پیشدادیان تاریخی در روایات ملی ایران

چنانکه آرتور کریستن سن در یافته است "در روایات ملی اوستا و شاهنامه پیشدادیان اصلی همان پارالاتهای اسکیتی هستند و از ایشان صرفاً نیاهای قبیله ای اساطیری قبایل چادرنشین سکایی و سرمتی و سغدی و اسلاوی منظور بوده است که در اساطیر ایرانی بومی شده اند". ولی کیانیان (مادها) و نوذریان (هخامنشیان) در اوستا و شاهنامه تاریخی هستند که به سهو به تاریخ اساطیری ایران پیوسته شده اند. از هخامنشیان نخستین هم فریدون [دوست منش=هخامنش دوم] (کوروش اول) و پسرانش ایرج (آریاکّو) و منوچهر (از اولاد منوش، چیش پیش) از پیشدادیان به قول هرودوت از فرتره ها (فراتر ها، پادشاهان پیشین) به شمار رفته اند. تنها در میان ایشان نام نوذر (فرمانروای نو) که به دست افراسیاب (مادیای اسکیتی) کشته میشود همان فرائورت مادی (فرود سیاوش روایات ملی) است که مطابق گزنفون دخترش به ازدواج چیش پیش در آمده و از او کوروش دوم (توس نوذری) و آریارمن (گستهم نوذری) متولد شده بودند. لذا در روایات ملی منوچهر به سهو از تبار دختری فریدونیان به شمار رفته است. تبار دختری از سوی نوذر (فرائورت مادی) بوده است که در شهر گنجه قفقاز (کنگ دژ) به دست اسکیتان مقتول شده بود. از پادشاهان ماننایی و فرمانروایان کهن آذربایجان و ارمنستان نیز ایرانزو و یرواند (اوروت اسب، لهراسب، سپیتمه) تحت اسامی اوزوَ (زو) و جمشید دارندۀ رمه های خوب (فرمانروای زاهد و درخشان کوه هُکر=سبلان) از پیشدادیان به شمار رفته اند.

هیچ نظری موجود نیست: