یکشنبه، دی ۲۴، ۱۳۹۶

بودینان مادی و ماسپیان پارسی

نظر به اینکه این نامها را می توان در سنسکریت و زبانهای ایرانی مترادف با نام کوتیان به معنی بزرگ دارندگان سگان گرفت لذا احتمال زیاد دارد که این قوم به عنوان متحد مادها و بعد متحد پارسها مردم واحدی بوده اند. سگوندهای سمت ایلام بازماندگان این قبیله باستانی به نظر می رسند.

هیچ نظری موجود نیست: