جمعه، دی ۲۲، ۱۳۹۶

معنی محتمل نام گرمانی ها (کرمانی ها)

نظر به کلمات سنسکریتی سگارتی و گرامه نام های مردم کرمان (ساگارتیان مجاور سیستان) به معنی مردم انجمنی بوده است. این با نام مادهای دوردست خبر کتیبه های آشوری (به اکدی مادو= انجمنی) و نام سرزمین باستانی ماگان (به اوستایی یعنی منسوب به مردم انجمنی) همخوانی دارد. معنی انجمنی برای ساگارتیان نقشه های بطلمیوسی هم که در اطراف کوه زاگروس دیده میشوند شاهد نام کنونی گوران (اجتماعیون) را دارد:
सङ्घ m. saGgha society, अर्थीय adj. arthiya relating to.
ग्राम m. grAma community.

هیچ نظری موجود نیست: