شنبه، دی ۳۰، ۱۳۹۶

مطابقت ایرج فریدون و فرزندان با کوروش و فرزندانش

مطابق کتاب پهلوی بندهش از ایرج فریدون که به دست سلم (ماساگتها) و تور (داهه ها) از بین رفت دو پسر به نامهای وانیتار (پیروزمند) و اناستوخ (بی شکست) و یک دختر به نام گوزک (گورجَک، بانوی زیبا) به دنیا آمدند. از این هر چهار تن ایرج (نجیب) به ترتیب کوروش (آرای ارامنه، نجیب) است که به دست اقوام ماساگت و داهه به قتل رسید و وانیتار (پیروزمند) مطابق کمبوجیه (کامیاب در زندگی) و اناستوخ (بی شکست) مطابق بردیه (نیرومند، تنومند) و گوزک (گورجک، بانوی زیبا) مطابق آتوسا (بسیار دلپذیر) فرزندان کوروش هستند. خارس میتیلنی رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران آتوسا را تحت نام اوداتیس (مخلوق بسیار زیبا) زیباترین زن آسیا شمرده است. نامهای اوستایی هوویه (بسیار زیبا) و هوتئوسا (دارای زیبایی دلپذیر) نیز متعلق به او می باشند.

هیچ نظری موجود نیست: