چهارشنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۶

صدوم و گموره اشاره به سرزمین وایکنیگها و کیمبریها (دانمارک) است

در سفر پیدایش تورات، باب نوزدهم از پیغمبرخدایی به نام لوت (سّری، مرموز) سخن رفته است که سرزمینهای منسوب به وی به نامهای سدوم (نهانخانهً ایشان) و گموره (سرزمین طغیانگران) با شعلهً آتش، و طوفان نابود شده و سرانجام به زیر آب رفته است. پیشتر در بحث مفصلی در کتاب سوئدی رشته سرخ تواریخ اساطیری ریشه اسکاندیناویایی (آتلانتی) واقعه تاریخی بسیار کهن و پرتلفات به زیر آب رفتن قوم لوط (لودر، لوت خدای خاص هوس و شهوت و کشاورزی و آب ژرمنهای شمالی) در ناحیه کیمبریها در دانمارک (سرزمین به زیر آب رفته) را بیان نموده ام. مصریها و یونانیها نام این سرزمین معدوم را آتلانتیس (سرزمین بیرونی) و هیپربوریا (سرزمین ماوراء شمال) آورده اند. نام هیپربوریه در نام نروژ (نور-اویگِن= شمال دور دست) زنده مانده است. نام سدوم را می توان منسوب به سوِ-تیدی (مردم دریا، وایکینگها) گرفت. در اواخر عهد یخبندان بزرگ جنوب اسکاندیناوی (فاصله بین سوئد و نروژ با دانمارک) زیر آب رفته و از سمت جنوب از قاره اروپا جدا شده است. منابع کهن مصری تاریخ زیرآب رفتن آتلانتیس را به درستی به حدود بیش از ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد می رسانند.

هیچ نظری موجود نیست: