یکشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۹۶

معّرب بودن کلمۀ نعره

کلمۀ نعره معرب از زبانهای هندوایرانی از ریشۀ باستانی نَر (صدا دادن و نالیدن) می نماید و در قاموس قرآن موجود نیست:
निराह m. nirAha call

هیچ نظری موجود نیست: