جمعه، آبان ۲۵، ۱۳۹۷

ریشۀ کلمات انگبین و انگور و انجیر

نظر به شکل خوشه ای طبیعی عسل (شان آذری) انگبین می توان آنرا با هَنج اوستایی (مجتمع) و سنگهه سنسکریت (خوشه ای) سنجید (حرف س سنسکریت با ه اوستایی مطابقت دارد) که این جزء هَنج (انگ) در انگور بیرون خوشه ای و انجیر درون خوشه ای هم قابل مشاهده است:
सङ्घ m. saNgha cluster
خود جزء انگَ هم اشاره به دارای جزء و مجتمع دارد:
अङ्ग n. aNga component

هیچ نظری موجود نیست: