جمعه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۶

معنی لفظی نام کُرد

نگارنده که حدود ده سال قبل دو جلد کتاب در باب نیاکان باستانی کُرد تألیف نموده ام،ضمن آنها و بعد ها ضمن مقالات و تألیفات دیگر خود تلاش کردم که برای نام کُرد معنی و مفهومی قاطع و قانع کننده بیابم ولی حال متوجه شده ام که تلاشهای قبلی در راه تقریباً آب در هاون کوبیدن بوده است چه حال که متوجه شده ام که نامهای تور و تئوژیه و کیمری و سکا جملگی به معنی بزکوهی یا گوزن توتم سکائیان بوده است فرجی تازه در این حاصل شده و متوجه گردیده ام که نام کُرد نیز در این رابطه پیدا شده است چه نام کرد در خود زبان سکایی کردی به صورت حالت جمع آن کور-ت به معنی دارندگان توتم بزوحشی است. می دانیم که کردوخیان (تئوژیه های اوستا) از سکائیان کیمری بوده اند که نامشان در اتحادیهً قبایل ماد بوسیان (دارندگان توتم بزکوهی) ذکر گردیده است.

هیچ نظری موجود نیست: