شنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۶

نام کورش در زراتشتنامه

در زراتشتنامه منظوم بهرام پژدو از مربی دوران کودکی زرتشت تحت نام برزین کروس (کورش بزرگ)نام برده شده است که دوغدو یعنی (شاهدخت) مادر زرتشت پسرش را برای تربیت بدو سپرده است. این نام باید از منابع دیرین به مؤلف زراتشتنامه رسیده باشد چه مطابق گفتهً کتسیاس کورش بعد کشتن شوهر آمیتیدا (دختر آستیاگ و همسر سپیتمه)با وی ازدواج نمود و پسر وی سپیتاک (به قول هرتسفلد همان زرتشت)را به حکومت دربیکان یعنی دریها در سمت بلخ و هندوستان انتخاب نمود.در منابع کهن یونانی که کتسیاس و هرودوت آن را ثبت کرده اند حاکم بلخ در زمان کورش از سوی دیگر تحت نامهای بردیه پسر[خوانده] کورش و گئوماته (سخنور)ذکر شده اند از اینجا معلوم میشود سپیتاک،بردیه،گئوماته،سپنداته،شاهزاده ابراهیم ادهم بلخی اسطوره ای(ابراهیم خلیل الله،بت شکن اسطوره ای نیای اساطیری تاجیکان عرب شرق فلات ایران و آریاییان دری) و شاهزاده گوتمه بودا ی شمال غربی هند فرد واحدی بوده اند و ایرانیان عهد ساسانی خیلی دیرتر به فکر رسمی کردن آیین این قهرمان عدالتتخواه و صلح طلب مشهور ادیان جهان کهن افتاده اند.

هیچ نظری موجود نیست: