دوشنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۹۱

معنی نام قره آغاج، مرکز چاراویماق (چاردولی)

یاقوت حموی نام قره آغاج را به صورت کوره سره (کولسرای) یاد کرده است که بازار فروش دام بوده است. لذا نظر به نامهای چاراویماق (قبیله جنگجو) و گاودول (تبار جنگاوران) که برای این منطقه ذکر شده است؛ قره آغاج در اصل کاره گاس یعنی منطقه جنگجویان بوده است و همین طور کوره سرای که به صورت کاره سرای به معنی محل جنگجویان است. بنابراین غالب روستاهایی که در سمت شمالغرب ایران به نام قره آغاج نامیده میشوند در اصل به معنی محل جنگاوران (کاره گاس)بوده اند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

نام چاراویماق شهرستان هشترود به معنی محل جنگجویان است. لذا باید نام مرکز آن قره آغاج و قره آغاج های دیگر ربطی با این نام داشته باشند. بر این اساس اصل آن کاراگاس زبان پهلوی بوده است یعنی محل جنگاوران و لشکریان. لابد این نام بعد از آمدن اعراب و ترکان به صورت قره آغاج در آمده است. وجود جزء پسوندی گاس یعنی جا که به سادگی می توانست قاج و یا غاج گردد، دلیل صحت این نظر است. اگر این نام ترکی و به معنی نارون بوده باشد. در این صورت این نام باید قره آغاجلو می شد. چنانکه بعید است نام روستایی در ایران، نارون بوده باشد.